Overslaan naar content

Organisatiestructuur

Omroep Zeeland is een zelfstandige organisatie met als rechtspersoonlijkheid de stichtingsvorm. Omroep Zeeland wordt, als onderdeel van het publieke omroepbestel, hoofdzakelijk door het Rijk bekostigd, met een klein deel financiering uit reclame-inkomsten en co-financiering van sommige programma’s door andere publieke instellingen.

De redactie die nieuwsjournalistiek bedrijft en diverse programma’s maakt functioneert geheel onafhankelijk; de omroep heeft daartoe ook een zogenoemd ‘Redactiestatuut’ geïmplementeerd dat daarop toeziet. Dat statuut voorziet ook in een Redactieraad, een interne raad samengesteld uit leden van de redactie, die op de onafhankelijkheid en uitvoering van het statuut toeziet en regelmatig met de hoofdredacteur overlegt.

De omroep voldoet daarnaast aan de eisen die de Mediawet stelt aan publieke media-instellingen voor objectiviteit, kwaliteit en diversiteit van de journalistiek en programmering. De mediawet schrijft ook voor dat de redactie een eigen extern adviesorgaan heeft met deskundigen uit diverse sectoren van de Zeeuwse samenleving. Deze Regionale Mediaraad vormt een representatieve afspiegeling van de Zeeuwse samenleving en heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het beleid betreffende het media-aanbod en het (achteraf) toetsen van het media-aanbod aan het programmastatuut. De Regionale Mediaraad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor de hoofdredacteur.

Het management van de omroep bestaat uit een directie van twee personen, de directeur-bestuurder en de hoofdredacteur, en daarnaast drie managers en een financial controller. Drie managers sturen de teams Bedrijfsvoering, Techniek, en het redactieteam Programmering & Evenementen aan. De hoofdredacteur stuurt het redactieteam Nieuws aan. De controller heeft een zelfstandige positie in het managementteam (MT) en ressorteert onder het team Bedrijfsvoering. Het managementteam wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder.

De medezeggenschap van het personeel is geregeld via de Ondernemingsraad (OR), samengesteld uit gekozen leden uit het medewerkersbestand, die regelmatig met de directeur-bestuurder en MT-leden overlegt.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf ervaren bestuurders en deskundigen uit de Zeeuwse samenleving. De leden worden door de raad benoemd, één lid wordt benoemd op aanbevelen van de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft drie taken: die van werkgever (van de directeur-bestuurder), toezichthouder en adviseur. De primaire en belangrijkste taak is het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Zij ziet ook toe op de financiële situatie. De Raad van Toezicht en zijn commissies (audit, remuneratie) overlegt regelmatig met de directie en MT.